Szkolenia wstępne BHP Kraków

Szkolenie pracownika w prawidłowym podnoszeniu ciężkich przedmiotów

Zasady szkoleń BHP

Pracodawco pamiętaj:

 • Szkolenia wstępne BHP  to podstawa przy przyjęciu nowego pracownika do pracy.
 • Szkolenie BHP musi się odbyć zanim pracownik rozpocznie wykonywanie obowiązków związanych ze stanowiskiem pracy.
 • Na szkolenie wstępne składa się instruktaż ogólny i stanowiskowy.
 • Pracownik musi znać zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające z pracy oraz powinien wiedzieć jak prawidłowo wykonywać zadania, bez narażenia zdrowia i życia swojego i współpracowników.
 • Szkolenia wstępne BHP musi przejść każdy nowy pracownik, student, praktykant, uczeń szkoły zawodowej, stażysta.
 • Szkolenie stanowiskowe BHP powinno być ponawiane w przypadku, gdy pracownik zmienia stanowisko pracy.
 • Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach, powinien być przeszkolony do każdego z nich osobno.

Ogólne szkolenie wstępne BHP zawiera informacje:

-informacje zgodne z Kodeksem Pracy
-regulaminem pracy
-przygotowujące do niesienia pierwszej pomocy

Szkolenie stanowiskowe BHP zawiera:

-opis czynników środowiska pracy
-opis ryzyka zawodowego
-opis możliwych środków ochronnych
-opis prawidłowego wykonywania pracy na danym stanowisku

 

Grupa Jezierski prowadzi szkolenia BHP dla:

 • kadry zarządzającej
 • pracowników administracyjnych
 • pracowników na stanowiskach specjalistycznych
 • pracowników inżynieryjno – technicznych
 • pracowników na stanowiskach robotniczych
Prowadzenie szkoleń wstepnych i okresowych BHP

Szkolenia wstępne BHP dla kadry zarządzającej

W ramach szkolenia kadra zarządzająca pracownikami poszerza wiedzę o regulacjach prawnych z zakresu prawa pracy o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy, łącznie z omówieniem prawa międzynarodowego w tym zakresie. Podczas szkolenia analizowane są czynniki zagrażające zdrowiu i życiu pracowników oraz okoliczności i przyczyny wypadków. W ramach przeciwdziałania skutkom długotrwałej pracy kadra zarządzająca ma okazję zapoznać się z możliwą profilaktyką zapobiegającą niewłaściwej organizacji pracy. Ostatni element szkolenia to nauka postępowania w razie wypadku przy pracy oraz pozostałych sytuacjach narażających życie i zdrowie ludzkie. Szkolenie BHP dla kadry zarządzającej ważne jest przez 5 lat.

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie BHP dla pracowników wykonujących prace o charakterze administracyjnym dotyczy zapoznania się z obowiązkami, prawami i odpowiedzialnością w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w środowisku biurowym. Ze względu na specyfikę pracy na szkoleniu wskazywane są metody kształtowania bezpiecznych warunków pracy przy monitorach oraz prawidłowe rozmieszczenie i ustawienie narzędzi i elementów stanowiska pracy. Dla zapewnienie bezpieczeństwa omawiane są prawidłowe zachowania w przypadku nieprzewidzianych zagrożeń i awarii, takich jak pożar czy zwarcie instalacji elektrycznej. Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych ważne jest przez 6 lat.

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników na specjalistycznych stanowiskach

Szkolenie ma na celu poszerzyć,  zaktualizować wiedzę oraz zwrócić uwagę na istotne elementy zgodnie wykonywaną specjalistyczną pracą. Wraz z rozwojem nowych technologii musi wzrastać wiedza pracowników w zakresie danego stanowiska i nowoczesnych form ochrony zdrowia. Dbamy o to, aby przekazywana przez nas wiedza o ochronie własnego zdrowia i życia była zgodna z zajmowanym stanowiskiem specjalistycznym i dostosowana do specyfiki pracy. Specjalistyczne szkolenia BHP to, np. praca na wysokościach, praca na rusztowaniach, prac w środowisku wybuchowym, praca w polu elektromagnetycznym.

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Uczestnicy szkolenia  potrafią zidentyfikować i ocenić zagrożenia wynikające z procesów pracy. W ramach szkolenia pozyskują wiedzę z zakresu organizacji pracy, która pozwala na zachowanie środków bezpieczeństwa i prawidłowe wykonywanie zadań. Zgodnie z przepisami pracownicy inżynieryjno – techniczni pozyskują wiedzę, pozwalającą na skuteczną niwelację ewentualnych zagrożeń oraz prawidłową reakcje w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Odbiorcami szkoleń są głównie konstruktorzy, projektanci, technolodzy czy organizatorzy produkcji. Szkolenie jest ważne przez 5 lat.

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia dla osób zajmujących stanowiska robotnicze, to przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia w środowisku pracy i ich konsekwencje oraz zapoznanie z przepisami i regulaminem właściwego wykonywania czynności. W kolejnych etapach szkolenia pokazane są środki ochrony indywidualnej, a następnie nauka ich prawidłowego stosowania. W związku z dużym ryzykiem utraty zdrowia pracowników na stanowiskach robotniczych, kładziemy nacisk na umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia. Szkolenia okresowe wykonuje się raz na 3 lata.  W przypadku stanowisk szczególnie niebezpiecznych jest to okres 1 roku.