Szanowni Państwo,

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie BHP, PPOŻ, pierwszej pomocy oraz opracowania dokumentacji powypadkowej w Państwa zakładzie pracy.
Oferujemy szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich pracowników Państwa firmy (w tym dla kadry kierowniczej-obligatoryjnie). Służymy bogatą wiedzą i doświadczeniem.
Zapewniamy również dostęp do informacji, popartych przepisami i formularzami zgodnymi z aktualnym stanem prawnym.

Wykonujemy wszystkie zadania wynikające z Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych dotyczących zagadnień BHP.

 1. Szkolenia wstępne BHP
  • Dla kadry kierowniczej
  • Dla pracowników biurowo – administracyjnych
  • Dla stanowisk robotniczych
 2. Szkolenia okresowe BHP
  • Dla pracodawców
  • Dla kadry kierowniczej
  • Dla pracowników biurowo – administracyjnych
  • Dla stanowisk robotniczych
 3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 4. Przeprowadzenie postępowania powypadkowego
 5. Pełna obsługa firmy w zakresie BHP (ustalenia indywidualne w zależności od liczby pracowników, rodzaju działalności, występujących zagrożeń i uciążliwości…)
 6. Wykonujemy wszystkie zadania należące do zakresu działań służby BHP na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
W ramach pełnej obsługi firmy oferujemy m.in.:

 1. szkolenia wstępne i okresowe BHP,
 2. prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP,
 3. audyty stanu BHP,
 4. sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
 5. udział w ocenie ryzyka zawodowego,
 6. pomoc w opracowywaniu instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych,
 7. doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP,
 8. udział w dochodzeniach powypadkowych,
 9. prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów w zakresie BHP,
 10. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 11. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 12. udział w ocenie założeń dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy, albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 13. wykonywanie tabel norm przydział odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 14. reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np.: PIP i PIS,
 15. inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.W ramach usługi współpracujemy na podstawie umowy stałej współpracy. Oferty są przygotowywane po uprzednim, dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, specyfiką działalności i zawsze są indywidualnie uzgadniane z klientem.Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94, ze zm.) w art. 15 nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Za stan BHP w zakładzie pracy zawsze odpowiada PRACODAWCA (art. 207 §1 Kp).